სანიმუშო ტესტები

1. შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შემფასებელს მოეთხოვება:
ა) ობიექტურობა, კონფედენციალობა და მიუკერძოებლობა;
ბ) ობიექტურობა და კომპეტენტურობა;
გ) ობიექტურობა, კონფედენციალობა, მიუკერძოებლობა, კომპეტენტურობა და მონაცემთა გახსნა;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
2. შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ქცევის კოდექსით განსაზღვრული შემფასებლის კატეგორიებია:
ა) შიდა და გარე შემფასებელი;
ბ) უძრავი ქონების, არამატერიალური აქტივების, მოძრავი ქონების და ბიზნესის (საწარმოს) შემფაებელი;
გ) ყველა ზემოაღნიშნული.
3. უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების სახელმწიფო რეგისტრაცია წარმოებს:
ა) მესაკუთრის სურვილისამებრ, ან უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის და/ან მესაკუთრის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით;
ბ) უძრავი ქონების მესაკუთრის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით;
გ) უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის მიხედვით;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
4. უძრავი ქონების შეფასება შესაძლებელია:
ა) მხოლოდ მიმდინარე ღირებულებით;
ბ) მხოლოდ მომავალი ღირებულებით;
გ) მხოლოდ ადრინდელი (წარსულის) ღირებულებით
დ) ზემოთ ჩამოთვლილი არც ერთი პასუხი არ არის სწორი;
ე) ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პასუხი სწორია.
5. დავუშვათ რომ საცხოვრებელი ბინების ბაზარზე დამყარებულია წონასწორობა. ამის შემდეგ ერთდროულად ხდება შემდეგი ცვლილებები: საცხოვრებელი ბინების დამქირავებელთა რაოდენობა გაიზარდა და საგადასახადო განაკვეთებიც (წარმოებასთან დაკავშირებული) გაიზარდა. კითხვა: როგორ შეიცვლება გაყიდული საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა და ფასი ცვლილებამდე წონასწორობის რაოდენობასა და ფასთან შედარებით?
ა) გაყიდული საცხოვრებელი ბინების ფასი გაიზრდება, ხოლო რაოდენობა შეიძლება ან გაიზარდოს ან შემცირდეს ან უცვლელი დარჩეს;
ბ) გაყიდული ბინების ფასი შემცირდება და რაოდენობა გაიზრდება;
გ) გაყიდული საცხოვრებელი ბინების ფასი შემცირდება, ხოლო რაოდენობა შეიძლება ან გაიზარდოს ან შემცირდეს ან უცვლელი დარჩეს;
დ) გაყიდული ბინების ფასი შემცირდება და რაოდენობაც შემცირდება.
6. საუკეთესოდ და ეფექტიანად გამოყენების ანალიზის მიზანს არ წარმოადგენს:
ა) შეირჩეს ალტერნატიული გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო და ყველაზე ეფექტიან გამოყენებას;
ბ) დადასტურდეს, რომ უძრავი ქონების არსებული გამოყენება წარმოადგენს საუკეთესო და ყველაზე ეფექტიან გამოყენებას;
გ) უნდა გაგრძელდეს თუ არა ამჟამად არსებული გაუმჯობესება მისი მიმდინარე სახით, თუ იგი უნდა შეიცვალოს რამენაირად ისე, რომ მისი ღირებულება გაიზარდოს;
დ) ზემოთ ჩამოთვლილი არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
7. უძრავი ქონების დანახარჯების მეთოდით შეფასებისას, საჭიროა განხორციელდეს შეფასების პროცესში შესაფასებელი ქონებასთან დაკავშირებული შემდეგი ძირითადი მომენტების გათვალისწინება:
ა) ასაკი _ მდებარეობა _ სართულიანობა;
ბ) ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მახასიათებლები;
გ) ასაკი _ მდგომარეობა _ სარგებლიანობა;
დ) ზემოთ ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
8. უძრავი ქონების “საბაზრო ღირებულება” გულისხმობს:
ა) მხოლოდ მიწის ნაკვეთის (როგორც თავისუფალის) ღირებულებას ცვეთის გათვალისწინებით;
ბ) მიწის ნაკვეთის (როგორც თავისუფალის) და მასზე არსებული გაუმჯობესებების მშენებლობის ღირებულებების ჯამს ცვეთის გათვალისწინებით;
გ) მხოლოდ მშენებლობის ღირებულების ჯამს ცვეთის გათვალისწინებით;
დ)ზემოთ ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
9. უძრავი ქონების დანახარჯების მეთოდით შეფასების თეზისია:ა) გაუმჯობესებების დანახარჯებს პლიუს სათანადო სამეწარმეო მოგება, მინუს ცვეთა, პლიუს მიწის ღირებულება, ტოლია უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებისა;
ბ) გაუმჯობესებების დანახარჯებს მინუს სათანადო სამეწარმეო მოგება, მინუს ცვეთა, პლიუს მიწის ღირებულება, ტოლია უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებისა;
გ) გაუმჯობესებების დანახარჯები შეფარდებული სათანადო სამეწარმეო მოგებაზე, მინუს ცვეთა, პლიუს მიწის ღირებულება, ტოლია უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებისა;
დ) ზემოთ ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
10. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის შედარების ერთეული:
ა) ნაკვეთის გრძივი მეტრის ფასი;
ბ) გაყიდვის პირობები;
გ) შენობის საერთო ფართობის 1კვ. მეტრის ფასი;
დ) შემოსავლის მომტანი ერთეულის ფასი
11. გაყიდვების შედარებითი ანალიზის მეთოდის გამოყენებისას შესაფასებელი ობიექტის ღირებულების განსაზღვრა ეფუძნება:
ა) მის შედარებას მხოლოდ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში გაყიდული ანალოგიური ობიექტების ფასებთან;
ბ) მის შედარებას ახლო წარსულში გაყიდული ან გასაყიდად გამოცხადებული ანალოგიური ობიექტების ფასებთან;
გ) როგორც პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდს, ასევე ფულადი ნაკადების დისკონტირებას;
დ) ღირებულების დაკავშირებას დანახარჯებთან და გასაყიდად გამოცხადებული ანალოგიური ობიექტების ფასებთან.
12. საბაზრო პირობების მიხედვით კორექტირებისას ბაზრის მდგომარეობის ოპტიმალური ინდიკატორია:
ა) უძრავი ქონების ობიექტზე სტაბილური ფასის შენარჩუნება გრძელვადიან პერიოდში;
ბ) უძრავი ქონების ობიექტის რამდენჯერმე გაყიდვა (გადაყიდვა) მუდმივი ფიზიკური და ეკონომიკური პარამეტრებით;
გ) უძრავი ქონების ობიექტზე ფასების სტაბილური ზრდა მოკლევადიან პერიოდში;
დ) უძრავი ქონების ობიექტზე ფასების შემცირება მოკლევადიან პერიოდში.
13. უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდის გამოყენებისას განისაზღვრება:
ა) წმინდა საოპერაციო შემოსავალის შეფარდებით კაპიტალიზაციის კოეფიციენტთან;
ბ)კაპიტალიზაციის კოეფიციენტის შეფარდებით წმინდა საოპერაციო შემოსავალთან;
გ)ეფექტური მთლიანი შემოსავალის შეფარდებით კაპიტალიზაციის კოეფიციენტთან;
დ)ერთობლივი შემოსავლის შეფარდებით კაპიტალიზაციის კოეფიციენტთან;
ე)წმინდა მოგების შეფარდება კაპიტალიზაციის კოეფიციენტთან.
14. დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდი დაფუძნებულია:
ა)შეფასების ობიექტში ინვესტირებული სახსრების სამომავლო ღირებულების განსაზღვრაზე;
ბ) მომავალში მისაღები შემოსავლების პერიოდული ნაკადების მიმდინარე ღირებულების განსაზღვრაზე;
გ)პოტენციური მთალიანი შემოსავალისა და წმინდა საოპერაციო შემოსავლების ღირებულების განსაზღვრაზე;
დ)ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანალიზზე კაპიტალიზაციის კოეფიციენტის
დადგენის მიზნით.
15. ქვემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან რომელია სწორი?
ა) საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენება შეიძლება შეიცვალოს დროსთან ერთად;
ბ) მიწას, რომელსაც არა აქვს გაუჯობესება, არ გააჩნია საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენება;
გ) საუკეთესო და ეფექტიან გამოყენებაზე არ მოქმედებს ფიზიკური და ლეგალური ფაქტორები;
დ) თუ გაუმჯობესებას მიწაზე წარმოადგენს სახლი, მაშინ მიწის საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენება არის საცხოვრებელი;
ე) ა) და ბ) პასუხები სწორია.
16. რა ეწოდება მიწის იმ ნაწილს, რომელიც საჭირო არ არის არსებული გაუმჯობესებებისათვის?
ა) ჭარბი მიწა;
ბ) გამოყენებული მიწა;
გ) არასათანადოდ გაუმჯობესებული მიწა;
დ) ა) და ბ) პასუხი სწორია.
17. მიწის ნაკვეთზე დგას ნაგებობა. ნაკვეთის საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენებისათვის რომელი მსჯელობაა სწორი?
ა) საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენება შეიძლება იყოს განსხვავებული ამჟამინდელი გამოყენებისაგან;
ბ) საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენების განსაზღვრა შეუძლებელია;
გ) საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენება ავტომატიურად არის ამჟამინდელი გამოყენება, რადგანაც ნაკვეთი უკვე გაუმჯობესებულია;
ც) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
18. მოცემული ობიექტის 1კვ.მ-ზე საიჯარო ქირა თვეში _20 ლარია, საბაზრო _ 24 ლარი. აუთვისებლობის (დაუკავებლობის) კოეფიციენტი მოცემული სახეობის ქონების ბაზარზე 8%-ია. მართვის ხარჯები მთლიანი შემოსავლის 9%. მოცემული ობიექტის 1 კვ.მ-ის საიჯარო ქირის განსხვავდება საბაზროსაგან შეადგენს:
ა) 4.6 ლარს;
ბ) 5.5 ლარს;
გ) 4.0 ლარს;
დ) 3.3 ლარს.

სანიმუშო ტესტები