შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო რომელიც გამიზნულია შემფასებელთა ინფორმირებისათვის აუდიტორული პროცედურების შესახებ.
შემფასებლები უნდა ერკვეოდნენ და იცოდნენ მათ მიერ გაწეული მომსახურების მენეჯმენტის მიერ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესაძლებლობის თაობაზე, რათა აუდიტორებმა მიიღონ სწორი და ადეკვატური ინფორმაცია ღირებულების შესახებ.
ეს სახელმძღვანელო შედეგია ფართო და ყოვლისმომცველ კონსულტაციებისა პროფესიულ ორგანიზაციებთან, შემფასებლებთან, ფინანსური ანგარიშგების შემდგენელებთან და აუდიტორებთან. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის.