ხელმისაწვდომია შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ყოველწლიური 2015-2016 წლის ანგარიში, რომელიც მოიცავს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს საქმიანობის მიმოხილვასა და აუდირებულ ფინანსურ უწყისებს, ასევე მომავალ გეგმებს.