პირველი ტექნიკური საინფორმაციო დოკუმენტები დერივატების შეფასებაზე გამოიცა 1 ივლისს. იგი მოიცავს ძირეულ ინფორმაციას დერივატების ინსტრუმენტებზე და მათი გამოყენების მეთოდებზე. აგრეთვე დოკემენტებში განხილულია ის საკითხები რომლებსაც ეფუძნება ეს შეფასებები.
პროექტი განხორციელდა დირექტორთა საბჭოს წევრ – ანა კასტენედას მიერ, რომლის განცხადებით ეს დოკუმენტი გააუმჯობესებს შეფასებაში ჩართულ ინსტრუმენტებისა და პროცესებს გაგებას.
ანა კასტენედა განმარტავს: ყველა კომპანია, რომელიც იყენებს დერივატების ფინანსურ ინსტრუმენტს, საჭიროებს მის შეფასებას.
მაშინ როდესაც ტრილიონობით დოლარის დერივატების ხელშეკრულება ფორმდება, ძალზე მწირია მათი (დერივატების) შეფასების საფუძვლების ცოდნა.
ჩვენი პროექტის მიზანია აღიწეროს ძირითადად მიღებული პრაქტიკა და მიანიჭოს უფრო მეტი გამჭვირვალობა ამ პროცესს.
პროექტის გეგმა შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქედან .