შეფასების სახელმძღვანელოები

სახელმძღვანელოები იძლევა მითითებებს შეფასების სპეციფიკურ საკითხებზე და იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული სტანდარტები სპეციფიკური ბიზნესისა და მომსახურების შემთხვევებში.

 

1: უძრავი ქონების შეფასება
2: საიჯარო ინტერესის შეფასება
3: მანქანა-მოწყობილობებისა და დანადგარების შეფასება
4: არამატერიალური აქტივების შეფასება
5: მოძრავი ქონების შეფასება
6: სამეურნეო სუბიექტის (ბიზნესის) შეფასება
7: საშიში და ტოქსიკური ნივთიერებების გათვალისწინება შეფასების დროს
8: დანახარჯების მიდგომა ფინანსური ანგარიშგებისათვის
9: დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზი საბაზრო შეფასებებისა და ინვესტიციების ანალიზისთვის
10: სასოფლო-სამეურნეო ქონების შეფასება
11: შეფასების ექსპერტიზა
12: ვაჭრობაზე დამოკიდებული ქონების შეფასება
13: მასობრივი შეფასება ქონების დაბეგვრისათვის
14: მომპოვებელი მრეწველობის ქონების შეფასება
15: ისტორიული ქონების შეფასება